Абітурієнту

ДРОГОБИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

на 2019-2020 н.р.

випускників 9-х класів шкіл області

для навчання в 10-х класах за профілями

гуманітарний, природничий, правничий, інформаційних технологій.

Учні ліцею забезпечуються гуртожитком та триразовим пільговим харчуванням. Ліцеїсти отримують загальноосвітню підготовку на підвищеному рівні, зорієнтовану на відповідні спеціальності педуніверситету.

Дрогобицький ліцей працює в комплексі з Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка та має угоду про співпрацю з Львівським державним університетом внутрішніх справ.

Вступники до ліцею проходять тестування:

а) до гуманітарного класу:

з української мови, української літератури, іноземної мови;

б) до класу інформаційних технологій:

з математики, фізики, української мови;

в) до природничого класу:

з хімії,  біології, української мови:

г) до правничого класу:

з української мови‚ іноземної мови‚ історії України.

Зарахування учнів проводиться за результатами конкурсу – сумою балів, набраних під час тестування.

Тестування проводиться 19 червня  2019 р. об 1100 год.

Призери обласних олімпіад (за 9-й клас) зараховуються до ліцею поза конкурсом. Призери міських та районних олімпіад (за 9-й клас) зараховуються за результатами співбесіди (співбесіда – 18 червня  2019 р. об 1100 год.). Слухачі курсів з поглибленим вивченням профілюючих предметів можуть бути зараховані за результатами підсумкових контрольних робіт.

 Прийом документів з 6 травня 2019 р.  до 15 червня  2019 р.

При здачі документів не вимагається свідоцтво про базову середню освіту.

Прийом документів проводиться в робочі дні з 9 до 17 год., в суботу – з 10 до 13 год. за адресою: м. Дрогобич, вул. І.Франка, 36.

Тел. (у Дрогобичі) – (0324) 41-04-66.

E-mail:        drogobych_vo.liceum@ukr.net

Вступники до ліцею подають такі документи:

 1. заяву;
 2. 4 фотографії 3х4 см ;
 3. 2 конверти з марками;
 4. папку;
 5. призери олімпіад – підтвердження перемоги в олімпіаді за 9-й клас (грамоту).

 

 

Правила конкурсного приймання учнів

до Дрогобицького ліцею

 1. Приймання учнів до ліцею здійснюється на конкурсній основі.
 2. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.
 3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
 4. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до початку вступного тестування. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується в приміщенні ліцею. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації, міські та районні відділи освіти, школи.
 5. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні ліцею вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.
 6. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
 7. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
 8. Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора ліцею за погодженням з радою ліцею. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор ліцею.
 9. Зі складу членів приймальної комісії створюється предметна комісія з кожного профілю; її склад затверджується наказом директора ліцею.
 10. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора ліцею. Крім того, учні подають 4 фотокартки 3х4 см.
 11. До приймальної комісії подаються оригінали дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.
 12. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.
 13. Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, встановлено пільгові умови конкурсу: при отриманні позитивного балу в результаті конкурсних випробувань вони зараховуються поза конкурсом.
 14. Адміністрація ліцею самостійно визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше трьох.

Конкурсні випробування проводяться у формі підсумкової контрольної роботи для слухачів підготовчих курсів, співбесіди або у формі тестування з навчальних предметів, що відповідають профілям:

а) гуманітарний – з української мови, української літератури, іноземної мови;

б) інформаційні технології – з математики, фізики, української мови;

в) природничий – з біології, хімії, української мови;

г) правничий – з української мови, іноземної мови, історії України.

 1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до ІІ курсу ліцею, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

Адміністрація ліцею самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

Приймання учнів, які навчались у закладі того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

 1. Завдання для співбесіди з урахуванням спеціалізації ліцею розробляє приймальна комісія та затверджує директор ліцею за погодженням з науково-методичною радою ліцею.
 2. Варіанти тестових завдань для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи, розробляються викладачами кафедр Дрогобицького педуніверситету і ліцею та затверджуються директором ліцею за погодженням з науково-методичною радою ліцею.
 3. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються в різні дні.
 4. Конкурсні завдання зберігаються в директора ліцею в запечатаному конверті, який відкриває в день випробування голова предметної комісії в присутності її членів та вступників.
 5. Для проведення тестування вступникам видається папір зі штампом ліцею, при цьому передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої роботи. Після закінчення випробування роботи шифруються головою і відповідальним секретарем приймальної комісії та передаються для перевірки членам предметної комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою і відповідальним секретарем приймальної комісії після виставлення балів.
 6. Для проведення усного випробування (співбесіди) вступникам видається папір зі штампом ліцею для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв’язання задач тощо).
 7. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, інших видів випробувань визначає голова приймальної комісії.
 8. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються в ліцеї протягом року. Місце їх зберігання визначає директор ліцею.
 9. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
 10. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників, які успішно пройшли вступні випробування і мають право на зарахування, вивішуються в приміщенні ліцею для загального ознайомлення.
 11. Призери ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, ІІ-ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, конкурсів, які проводяться під егідою Міністерства освіти і науки України, поточного року, призери  регіональної олімпіади з фізики, іноземної мови і математики поточного року звільняються від співбесіди і тестування і зараховуються поза конкурсом за рішенням приймальної комісії.
 12. Зарахування на курси з поглибленим вивченням профілюючих предметів для абітурієнтів ліцею, допуск слухачів курсів до написання підсумкової контрольної роботи здійснюються рішенням приймальної комісії. Якщо слухачі курсів не задоволені результатом підсумкової контрольної роботи, вони мають право брати участь у загальному тестуванні для вступу до ліцею. У конкурсі враховується кращий результат підсумкової контрольної роботи на курсах та вступного тестування. Зарахування ліцеїстів здійснюється за спільним рейтингом підсумкової контрольної роботи на курсах та вступного тестування.
 13. Призери ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, які проводяться під егідою Міністерства освіти і науки України, поточного року, призери обласної Інтернет-олімпіади з математики та фізики серед учнів 8-11 класів, обласного математичного фестивалю, брейн-рингу поточного року допускаються до співбесіди і за умови успішного її проходження зараховуються поза конкурсом.

Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у тестуванні на загальних умовах.

 1. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ліцею.
 2. Діти, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.
 3. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення приймальної комісії.

Зарахування учнів проводиться протягом двох тижнів після оголошення результатів вступного тестування.

 1. Для зарахування до ліцею подаються такі документи: свідоцтво про базову загальну середню освіту, копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.
 2. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються ліцеєм за погодженням з радою ліцею. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
 3. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради та Дрогобицького педуніверситету , які створюють свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
 4. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею, продовжують навчання в закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.
 5. Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
 6. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, які проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.
 7. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до ліцею за його результатами покладається на Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради і Дрогобицький педуніверситет.
 8. При порушенні ліцеєм вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та Правил конкурсного приймання, розроблених ліцеєм, рішенням відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради і Дрогобицького педуніверситету результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі вищезазначені органи, що приймали це рішення, організовують і проводять повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

 

 

Правила конкурсного приймання учнів до Дрогобицького ліцею при Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І.Франка розроблено відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 19.06.2003 № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту ліцею.