Видавнича діяльність

2016-2017 навчальний рік

Науково методичні публікації вчителів

 1. Григорович А.Г. Побудова p,V,T-поверхні зміни стану сталої маси ідеального газу / А. Григорович // Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Суми, 23 листопада 2016 р. / за ред. О. М. Завражної – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.27-28.
 2. Ярема В. Вплив рухової активності на здоров’я людини / В.Ярема, А.Туваков// Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения и подходы: сборник материалов Ы-й Международной научно-практической конференции. – Баку – Ужгород –Дрогобыч:Посвит, 2016. – С.271-273.
 3. Сухраменда Є.В. Вивчення ставлення вчителя до учнів у процесі спілкування / Євгенія Сухраменда // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць. Випуск №39. – Дрогобич, Видавничий відділ ДДПУ, 2016. С.106-118.
 4. Olha Zayats, Andriy Hryhorovych, Mariana Hladkevych. Education management as the component of social management system / Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, Akademia Polonijna w Częstochowie, 2017, 22 (2017) nr 3, p. 36-42. DOI: http://dx.doi.org/10.23856/2204
 5. Григорович А. Г., Сосяк Р. М., Журавчак А. Б. Веб-система дистанційного навчання / Матеріали ІV науково-практичної конференції викладачів та студентів Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій «Актуальні проблеми сучасної науки» (Дрогобич, 12 травня 2017 р.). – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017.
 6. Григорович А.Г., Сосяк Р.М., Ложинський О.В. Система контролю енерговитрат при обігріві приміщень / Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : Матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 20 травня 2017 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2017.
 7. Проць Л.С. Збірник завдань з хімії. 10 клас. Профільний рівень. – Дрогобич, Дрогобицький педагогічний ліцей, 2017. – 82 с.
 8. Сухраменда Є.В. Особистісно-зорієнтоване навчання ліцеїстів як чинник розвитку вмінь розуміння іншомовленнєвого навчального тексту / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу (Дрогобич, 30 березня 2017 р.). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2017.

 

2014-2015 навчальний рік

Науково методичні публікації вчителів

 1. Григорович А. Г. Подання реляційних операцій засобами реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень / Григорович А. Г., Григорович В. Г. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. – 2014. – № 783. – С.65–72.
 2. Григорович А. Г., Заяць О.В., Гладкевич М.І. Аналіз проблематики розвитку креативних здібностей у процесі позакласної роботи // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – №10 (117), 2014. – С. 83-88.
 3. Григорович А. Г. Комп’ютерне тестування навчальних досягнень з дисципліни «Моделювання систем» // Дев’ята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2014) (Київ, 25-26 листопада 2014 р.). Збірка праць. Частина І. – Київ, 2014. – С.143-146.
 4. Григорович А. Г. Оцінювання якості сховища даних на основі ненормалізованих відношень / А. Г. Григорович, В. Г. Григорович // Тези І Всеукраїнської науково-технічної конференції «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення» (17–18 травня 2015 року). – Житомир : ЖДТУ, 2015. – С. 7–8.
 5. Григорович А. Г., Заяць О.В., Гладкевич М.І. Наукове товариство як середовище розвитку інтелектуально обдарованої творчої особистості / Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 28- 29 квітня 2015 року, м. Тернопіль – смт. Козова. К., Інститут обдарованої дитини, 2015. – С. 56-63.
 6. Григорович А. Г., Заяць О.В. Засоби та технології інформаційно-комунікаційної компоненти навчального середовища багатопрофільного ліцею / Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Засоби і технології сучасного навчального середовища». – м. Кіровоград, 2015.
 7. Григорович А. Г., Заяць О. В., Сосяк Р. М., Хлопик Р. М., Гладкевич М.І. Технологія проектної діяльності з розробки програмного забезпечення навчального призначення / Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти». – м. Черкаси, 2015.
 8. Проць Л. С. Конспекти уроків з хімії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (з електронним додатком). – Дрогобич, 2015.

2013-2014 навчальний рік

Видання ліцею

 • Тези доповідей ХXІІІ звітної науково-практичної конференції ліцеїстів (м.Дрогобич, 24 квітня 2014 р.) / Ред.кол.: Г.Борецька, Л.Борецький, А.Григорович, О.Заяць, Т.Іванишин, І.Мосевич, О.Середня, І.Паньків. – Дрогобич: Коло, 2014. – 204 с.
 • Вісник Наукового товариства Дрогобицького педагогічного ліцею, №2, 2014 / Ред. кол. Заяць О.В., Григорович А.Г., Середня О.М. – Дрогобич : «Коло», 2014. – 251 c.
 •  Дрогобицький педагогічний ліцей. Літопис  ліцею 2013-2014 н.р.  / Ред.кол.: О.Заяць, І.Паньків, А.Григорович, О.Хлопик, Л.Борецький. – Дрогобич : Коло, 2044. –194 с. 

Науково-методичні публікації вчителів

 1. Сухраменда Є. В. Розвиток мотивів навчальної діяльності старшокласників. / Є.В.Сухраменда // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ ім.. Івана Франка. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012 – Випуск 29. Психологія. – С. 87-99.
 2. Григорович А. Г. Еквівалентність виразів реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень та розширеної реляційної алгебри /  А.Григорович, В.Григорович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2013. – № 751. – С.292–299.
 3. Григорович А. Г. Архитектура хранилищ данных с ненормализованными отношениями / А.Г.Григорович // «Технические науки – от теории к практике»: материалы XXII международной заочной научно-практической конференции. (11 июня 2013 г.); Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С.6-10.
 4. Григорович А. Г. Методи опрацювання ненормалізованих відношень у сховищах даних / А.Г.Григорович // «Анализ и оценка основных тенденций развития науки и техники»: материалы IV Международной научно-практической конференции (г.Донецк, 15-17 июня 2013 года) / Научный журнал «Аспект» № 10. – Донецк: ООО «Цифровая типография, 2013. – С.3-8.
 5. Григорович А. Г. Прикладні програмні системи зі сховищем даних на основі ненормалізованих відношень : дис. … канд. техн. наук: 01.05.03 : захищена 20.12.13 / Григорович Андрій Геннадійович ; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – 191 с.
 6. Григорович А. Г. Прикладні програмні системи зі сховищем даних на основі ненормалізованих відношень : автореф. дис. … канд. техн. наук / Григорович А.Г. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2013. – 20 с.
 7. Дільний В.М., Заяць О.В., Новожилова І.Б. Операції та їх інваріанти у задачах учнівських математичних олімпіад : навчально-методичний посібник.– Дрогобич, 2014 . –35 с.
 8. Мосевич І. Д., Іванишин Т. В., Асєєва Г. В. Навчально-методичний посібник для підготовки учнів 10 класу до перевідного екзамену з української мови й літератури, історії України. – Дрогобич, 2014. – 83 с.
 9. Борецький Л. М. Поезія Т. Шевченка і розвиток творчих здібностей ліцеїстів Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Націософська парадигма художнього універсаму Тараса Шевченка».– Дрогобич, 2013.
 10. Сухраменда Є.В. «Я» іншої людини як цінність у конфліктних ситуаціях навчально-виховного процесу. / Євгенія Сухраменда // Актуальні проблеми практичної психології: Збірник тез наукових робіт всеукраїнського нуково-практичного семінару (м.Дрогобич, 26 березня 2014 р.): – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. С.103-106.
 11. Григорович А. Г. Заяць О. В., Гладкевич М. І. Розвиток креативних здібностей старшокласників у процесі позакласної роботи з природничо-математичних дисциплін. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика природничого навчання школярів» (Чернігів, 23-24 квітня 2014 року). – Чернігів, 2014.