Правила конкурсного приймання учнів до Дрогобицького ліцею

Правила конкурсного приймання учнів до Дрогобицького ліцею  Дрогобицької міської ради Львівської області  

 1. Зарахування учнів до ліцею здійснюється на конкурсній основі.
 2. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.
 3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
 4. Зарахування до ліцею здійснюється відповідно до наказу директора ліцею, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту;

Крім того, учні подають 4 фотокартки 3х4 см.

У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім документа, визначеного підпунктом 1 цього пункту).

 1. До конкурсної комісії подаються оригінали дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.
 2. Забороняється вимагати від учнів характеристики з попереднього місця навчання, довідки з місця роботи батьків та інших документів, не передбаченихцими Правилами.
 3. Діти або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених підпунктами 1 та/або 3 пункту 4 цих Правил, зараховуються до ліцею без подання зазначених документів згідно з цими Правилами.

Діти, які не мають одного (чи обох) документів, визначених підпунктами 1 та/або 3 пункту 4 цих Правил, та довідки про відрахування з попереднього закладу освіти, зараховуються до ліцею згідно з цими Правилами. У разі відсутності свідоцтва про народження дитини та з метою сприяння в його оформленні директор ліцею зобов’язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням ліцею.

У випадку відсутності документа про освіту та з метою визначення класу, до якого має бути зарахована дитина, результати попереднього навчання можуть бути встановлені (у разі необхідності) відповідно до пункту 5 Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 26 березня 2017 року № 416/30284.

 1. Остаточний термін подання заяв для зарахування до ліцею буде визначено після завершення карантину.
 2. Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на останній день їх подання не перевищує загальної кількості місць у класі(класах) ліцею з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця в порядку надходження заяв.

 1. Інформація про спроможність ліцею, кількість учнів у кожному класі та відповідно наявність вільних місць у кожному з них оприлюднюється на інформаційному стенді ліцею та на його вебсайті щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв.

Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також упродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.

 1. Рішення про проведення конкурсу має бути оприлюднене не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містити інформацію про дату,місце і час проведення вступних випробувань.

Конкурс (основні вступні випробування) має бути завершений впродовж двох тижнів з дня його оголошення (з урахуванням часу для подання апеляційних скарг).

Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

 1. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) в 10 – 11 класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що й основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

Приймання учнів, які навчались у закладі того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

 1. Правила конкурсного приймання учнів до ліцею та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою ліцею та затверджуються його директором.

Правила конкурсного приймання та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань мають бути оприлюднені в ліцеї та на його вебсайті не менше ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.

 1. Конкурс є публічним заходом і має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

Для захисту інтересів дітей з особливими освітніми потребами мають здійснюватися заходи щодо забезпечення розумного пристосування при проведенні конкурсу. Для здійснення попередньої організаційно-технічної підготовки таких заходів у заяві мають бути зазначені особливі освітні потреби дитини.

 1. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним із предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором ліцею. Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії.

Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, схвалюються педагогічною радою ліцею та затверджуються його директором.

Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

 1. Конкурсні випробування проводяться у формі підсумкової контрольної роботи для слухачів підготовчих курсів, співбесіди або у формі тестування з навчальних предметів, що відповідають профілям:

а) гуманітарний – з української мови, української літератури, іноземної мови;

б) інформаційних технологій – з математики, фізики, української мови;

в) природничий – з біології, хімії, української мови;

г) правничий – з української мови, іноземної мови, історії України.

 1. Вступні випробування для вступників усіх профілів мають відбуватися, як правило, в один день.

Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються в різні дні.

 1. Роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усного випробування (співбесіди), а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються в ліцеї не менше одного року.
 2. Результати співбесіди оголошуються в той самий день, тестування – не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення.

Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до ліцею згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань.

Списки учасників конкурсу, які успішно пройшли вступні випробування й мають право на зарахування, оприлюднюються в приміщенні ліцею для загального ознайомлення.

 1. Призери ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, ІІ-ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, конкурсів, які проводяться під егідою Міністерства освіти і науки України, поточного року, призери регіональної олімпіади з фізики, іноземної мови і математики поточного року за рішенням конкурсної комісії звільняються від співбесіди й тестування та зараховуються поза конкурсом.
 2. Зарахування на підготовчі курси для вступу до ліцею, допуск слухачів курсів до написання підсумкової контрольної роботи здійснюються рішенням конкурсної комісії. Якщо слухачі курсів не задоволені результатом підсумкової контрольної роботи, вони мають право брати участь у загальному тестуванні для вступу до ліцею. У конкурсі враховується кращий результат підсумкової контрольної роботи на курсах та вступного тестування. Зарахування ліцеїстів здійснюється за спільним рейтингом підсумкової контрольної роботи на курсах та вступного тестування.
 3. Призери ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, які проводяться під егідою Міністерства освіти і науки України, поточного року, призери обласної Інтернет-олімпіади з математики та фізики серед учнів 8-11 класів, обласного математичного фестивалю, брейн-рингу поточного року за рішенням конкурсної комісії допускаються до співбесіди й за умови успішного її проходження зараховуються поза конкурсом.

Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у тестуванні на загальних умовах.

 1. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ліцею.
 2. Діти, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.
 3. Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
 4. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до відділу освіти Дрогобицької міської ради протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.

Апеляційна комісія відділу освіти Дрогобицької міської ради зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення. До складу апеляційної комісії не можуть входити працівники ліцею. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

 1. Апеляційна комісія має право:

1) залишити рішення конкурсної комісії без змін;

2) змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників);

3) визнати результати конкурсу недійсними.

У випадку визнання результатів конкурсу недійсними відділ освіти Дрогобицької міської ради зобов’язаний організувати конкурс повторно.

 1. Особа має право брати участь у конкурсах, що проводяться різними закладами освіти. У разі, якщо особа визнана переможцем у декількох закладах освіти, вона зараховується до того з них, до якого надала оригінал документа про освіту та інші, визначені цими Правилами, документи впродовж 5 робочих днів після оголошення результатів конкурсу у відповідному закладі, але не пізніше 31 серпня (якщо дату початку 2021-2022 н.р. не буде змінено у зв′язку з карантином).

 

Правила конкурсного приймання учнів до Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради Львівської області розроблено відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367,  та на підставі Статуту ліцею і схвалено педагогічною радою ліцею (протокол № 01-13/4  від  05.04.2021).